Works

THE ROAST

#######

   

Year of Creation2015

ClientPanasonic Corporation
Creative DirectorToshiyuki Shimamura
Art DirectorYoshinari Hisazumi
DesignerMayu Sakurai
PhotographerKosei lshiguro(go relax E more)
CopywriterMakoto Miyazaki, Akio Mitomi, Toshiya Muraoka
IllustratorJuriko Kosaka, Hitoshi Kuroki
PropstylistMichiyo Oboshi