Works

SALON DE LEON

SHUFU TO SEIKATSU SHA CO., LTD.
Staff

Art Director _ YOSHINARI HISAZUMI
Designer _ MEGUMI MITSUDA

Credit

Cinematographer _ KOISEI ISHIGURO / TAKUMI SHINODA(go relax E more)
Stylist _ TATSUO SAKAI
Hair make _ RITSU(Dress New York)